Orbis sensualium pictus

Jan Amos Komenský
Orbis sensualium pictus

  • formát: 210 x 210 mm
  • rozsah: 224 stran
  • vazba: šitá
  • datum vydání: 03/2012

Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících staletích – u nás až do počátku minulého století – sloužila jako živá učební pomůcka pro výuku jazyků. Aktuální vydání připravil kolektiv odborníků pod vedením doc. PhDr. Naděžda Kvítková, Csc. a doplnil jej obsáhlým úvodem a komentářem k dílu. Nové vydání obsahuje původní latinské texty a je nově doplněno paralelními překlady do současné češtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny. Neméně důležitou součástí knihy je i obrazová část, která reprodukuje původní dřevoryty z několika historických vydání a snaží se tak netradičním způsobem srovnat i vývoj obrazové kultury dané doby. ORBIS PICTUS vychází v dárkovém provedení s pevnou vazbou, opatřené reliéfní ražbou, a ve  „školním“ brožovaném vydání.

 

RECENZE

Komenského Orbis sensualium pictus v novém vydání

Mluvit o významu Komenského díla bude nejspíš nošením sov do Athén, je však třeba vyzdvihnout význam nových vydání Komenského děl. Takových vydání jeho děl, jakým je např. právě komentovaný výbor Orbis sensualium pictus, vydání, jež zřístupňují Komenského dílo současnému čtenáři.

Samo dílo Komenského je fascinující a Orbis pictus v něm zaujímá významné místo. Je až neuvěřitelné, jak je tato Komenského učebnice po staletích stále živá. Je zřetelnou realizací Komenského pedagogických názorů – na ucelenost vzdělávání, což je zde manifestováno spojením jazykového vyučování a věcného učení, na tzv. názornost a sepětí se životem atd. Např. Komenského požadavek, aby slovo, pojmenování věci se nutně spojovalo s entitou předmětného světa, nikoli jen s představou o ní, je požadavek, k němuž se hlásí řada pozdějších pedagogů teoretiků i praktiků. Ostatně Komenského názory na jazykové vyučování, snadno však zobecnitelné a adaptovatelné na vyučování obecně, přijala za své také řada pedagogických koncepcí.

Sledujeme-li Komenského záměr, jak využívat toto dílo, musíme s úctou a obdivem vnímat víceúčelnost textu: Orbis je jazyková učebnice, jejíž původní poslání bylo sloužit k osvojení latiny na základě přirozeného živého jazyka, učebnice s výrazným potenciálem vztahu k mateřskému jazyku, ale současně i suma informací o předmětném světě, tedy materiál k věcnému učení. Navíc jde o učebnici pro různě staré uživatele – bylo jistě původně myšleno na děti, žáky, poslouží ovšem i předškolákům, kteří dosud neumějí číst, ale texty a jejich zpracování neurazí ani dospělého.

Zájem Komenského na bilingvím (či multilingvním) vzdělání jakoby teprve dnes našel uznání. Teprve dnes, kdy se, doufejme, naplňují myšleny spojené Evropy, je jazykové vzdělání neoddiskutovatelně potřebné.

Všechno toto pozorný čtenář z Komenského díla vycítí, a i když nebude třeba schopen věci tak přesně pojmenovat, jak je pojmenovává vědecký svět, působí na něj, a proto jsou nová vydání Komenského díla tak aktuální a významná.

K tisku je připraven výbor z Komenského zpracování. Vynecháním některých textů k věcným skutečnostem dnes již zcela překonaným je sice částečně omezena výpovědní hodnota vydání o době minulé, o stavu jejího poznání, soustředění na texty vázané k lidské činnosti je však šťastné, neboť výbor tak získává na čtivosti i pro dnešního čtenáře.  (A možná tak bude motivovat i k následnému zájmu o celé Komenského  dílo.) Soustředěním na témata lidské práce, a to práce nejen rukou, tedy práce viditelné, ale i práce ducha, duchovní činnosti, výbor k současnosti promlouvá, přičemž  ovšem stále zůstává i dokladem o zvyklostech doby dávno minulé. Ukazuje Komenského jako filozofa výchovy, který chápal nutnost vzdělání v souvisti s výchovou morálních kvalit (srov. partie etiky, alegorie ctnosti).

Z jazykových mutací textu, jak byly v minulosti zveřejňovány, byly pro toto vydání vybrány vedle latiny čeština, angličtina, němčina a ruština. Tento výběr jistě ovlivnil kromě tradice i jistý komerční zájem současnosti, což lze přijmout.

Text k tisku připravila a obsáhlou, zasvěcenou předmluvou opatřila naše výzmnamná současná lingvistka zaměřující se na historické jazykovědné disciplíny a v současnosti jistě nejvýznamnější jazyková odbornice na staré texty, doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. Její jméno je zárukou kvality, vědeckého přístupu a správnosti interpretace faktů. Ocenit je třeba i nejednoduchou, obětavou práci překladatelů a zejména péči nakladatelství, jež věnovalo velkou pozornost důstojné formální úpravě.

Tento výbor je zdařilým pokračováním v řadě vydání Komenského díla Orbis sensualium pictus. Zaručeně si najde své čtenáře i dnes, doma i v zahraničí.

Praha 20. ledna 2012

Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 


číst více

Autoři knihy

Další knihy autora

Výbor z Komenského ORBIS PICTUS

Svět v obrazech pro nejmenší

Podobné knihy

Češi v dějinách nové doby

(1848–1939)
Milan Otáhal
Petr Pithart
Petr Příhoda

Svobodní zednáři v Žatci


Rudolf Kardoš
Jana Čechurová
Mirka Salavová